人造语言 维基
Advertisement

天主经又称主祷文,节选自玛窦福音(希腊语:Κατα Ματθαιον,拉丁语:Matthæus,《和合本》译马太福音)第六章第9至13节。《路加福音》亦有近似文段(路11:2-4)。

希腊语[]

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου. ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου. γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

拉丁语[]

Pater noster qui es in cælis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo

汉语(思高本)[]

我们在天上的父,愿祢的名被尊为圣,愿祢的国来临,愿祢的旨意承行于地,如在天上一样。我们的日用粮,求祢今天赐给我们;宽免我们的罪债,犹如我们也宽免得罪我们的人;不要让我们陷入诱惑,但救我们免于凶恶。

汉语(和合本)[]

我们在天上的父,愿人都尊祢的名为圣,愿祢的国降临,愿祢的旨意行在地上,如同行在天上。我们日用的饮食,今日赐给我们,免我们的债,如同我们免了人的债,不叫我们遇见试探,救我们脱离凶恶。(因为国度、权柄、荣耀,全是祢的,直到永远。)
注:天主教圣经中无“因为……”一句。

英语[]

Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

日語[]

天におられるわたしたちの父よ、
み名が聖〔せい〕とされますように。
み国が来ますように。
みこころが天に行われるとおり
地にも行われますように。
わたしたちの日ごとの糧を
今日もお与えください。
わたしたちの罪をおゆるしください。
わたしたちも人をゆるします。
わたしたちを誘惑におちいらせず、
悪からお救いください。
国と力と栄光は、永遠にあなたのものです。
[アーメン]

斯堪蒂亚语[]

Gemelon jardi mēgo `o pader. Mēgo `o nōmen her goilo. Mēgo `o reks gemi. Gemelon der gerdi tegi ri sam, putno tegi ri so. Her `i ge`ladon parsion mēgo; her me brodi vergo kier jo sam, her `o vergo kier mēgo veige, her ber do ik`vet mēgo `am, her skelo di sondei mēgo.

Tungemol[]

'''Vore fader himla, um din namn jelkta. Din veik kome. Du vils vera po jorda, quonor det himla er. Tase ors det dagen vore daeglig brot, og foergefse ors vore sauter, an vi den gegen ors saute foergefum, og laidse ors in inde freistung, dock bjerse ud ors fra ilden.'''


琅野語[]

天디居륻기꼬미더두父、
야国위来다끄야。
기꼬미더두日用이糧여
今日디予느무괴새。
기꼬미더두罪여赦즈무괴새。
기꼬미더웨人여赦즈야。
悪유救쯔무괴새。
国다権力다栄光위永임아너루미두르야。
아먼

白凤语[]

Πατερας ημες, ποκας εστ αλ ουραμ, αγιοστηλαν δε ονομεν σες. Ερχομαλαν δα βασιλεϊων σες. Γιγνομαλαν δα θελημαν σες, σενς αλ ουραμ ην αλ γεμ. Τε αρτων επιοσιν ημει διδωλαν αλ σαμηροβ. Τε αφημιλαν ημε οφειροβ ημες, τε ημω αφημιον οφειροραν ημες. Τε νι εισφερωλαν ημε αεκ πειρασμωβ, σαλ ρυομαλαν ημε εκ πονεροβ.
注:本文段并非白凤语最普遍使用的语序,而更接近希腊语原文。
(谨以此文献给不认真背单词的同学。。。拿着字典来回翻。。。)

Pieta[]

ttyélò âssú, Rrëh jàh fāh rér ēì. Rrëh chīh sōh ín máì. Rrëh jàh fāh líwâggyú porpia'âssú ccëì. Pāh chīh rah ggíössò ēccērmànggî ālò. Pāh chīh rah sccé ēlò porpiaWiCHiNo sccé ēmâóMihwiqweso ché ēlò. Fāh chīh rah fäpàccë lò,Pāh fäpàläfyàf.

罗格勒语[]

Andon burcuetnya sigie burcuteget: Ronetlinete Attokorutit, ansiradiyabek ec'ungut, onabek t'amanextangut, hanypetabekblhardagut, ronde hanodeder. Unarihat pankorutit pirkoruma. Avelkorutna ripna, avelkepkorutna ripnakder. Pesadeyman dirkorutimat mereybik ik'adare. Guene t'amanextanek, hurotek, yomonek, kolganalnuk. Amen.

道台语[]

나워 天囯 在는 男비
上라는 名字 祈望 神上 名데 被다
上라는 囯家 祈望 來
上라는 神旨 祈望 世上 散听대 天囯 同마래 致容
上라 祈望 나워러 生기口이 昂手
애로 나워는 罪기 特대
나워 其扎人는 罪기 特다 同마래
나워긍 迷換 陷다지
나워 納生다 下마 立身다
囯家와 力기와 栄도라 前时 全时루 上라는 이 네면다
"아맨"

弗洛伊特语[]

Nostrer Pater, qui in Himmelo bis:

Dein Nomme sacrificetur;

Dein Regnum venet;

Deine Mandae faciantur,

in Himmelo Erdeique itet.

Heudie gebe uns nostre diurnum Panem,

et absolve neuch von nostre Debitä,

vent nos qui neuch debittäverunt.

Non induca neuch ad Tentationem,

sed neuch expungi Diablo.

Car Deine sind Regnum, Potentia, Gloriaque,

von et ad infini.

Amen.

维格语(Velgest)[]

Meiner Oter, quer Zieli sest:


Teine Heine fusse gekrielt;


Teines Reig nässe;


Teine Völlen fusse gefacht,


Zieli cus Jordi.


Þeres memu seite meine tägich Fötte,


Oc hendofes mos meinen Grascenhos.


Cus wir hendofem antere quer mos grassien.


Leides mos net inkranziöniāt en,


Sed purtes mos Diobāt.


Wil teiner sern des Reig, oc des Macht, oc de Krieltheine, adusquē.


Amen.

弗路斯语[]

Nostro Pètre, qui sè in cieli,

Que Tuo nom sis sanctificié,

Que Tuo règne vegnet,

Que Tua volunta sis factá,

In cieli come in terra.

Donne-nos hodie nostro pane diurno,

Absolve-nos di nostre transgrescions,

Come nos absolviamo chi qui nos ont offensé.

Non induca-nos à lè tentascion, Sed delibra-nos di lè diablo.

哈苏语[]

本日国语[]

本ね天えりの夫,
希人るの名全れき圣,
希るの國下立,
希るの命行沌り,
よま行空り,
本ね平日の餐るし
現ほんこ本ね,
何ほ本ねの余事きよ,
よま本ね何ほ彼の余事きよ,
本ね逢せんたいよに,
ときな本ね擺脫惡い,
故國度,ちわりぃ,耀ての,
るの全こ,
入い永恆またね。

齊哈語[]

Monda pato say seko
Oimi maichahito linzi kies namo kut takanoa.
Oimi kies koko gang kuli.
Oimi kies liocho hinti say yaso, ti say seko da bode.
Monda maichanitoes tabo na kevebeladi.
Monda gonoto na soveladi, mime sovi tanahito da bode.
Poheladi mime lay yoicho.
Liteladi mime novai lay demo.
Zode, koko, lioko, vidoloak fule kiezo, chi mosazigo. Amen.

約爾夏埃語[]

Svadayta cey.

Hoste doy drirpsa, bina doy vebpsa.

Frata doy maspsa svadein, ac conein.

Greyso ceii wase poctum cey rapoctorrs.

Dorfto styondosima cey, ac dorfus styoncesima cshey.

Sil gradpsa ce ipzein, sivh toppsa ce argrein.

基爾斯語[]

Yeti jat oda jon cavij, yete venvid el eki qases lunloms cavetinsa. Yete venvid el eki xint wote. Yete venvid el eki vauor lunpist jon emlat vot jon cav. Eke cneyibek yele cfedu cdeitij sors seit. Eke cnexalov yele yeti cbepistu vot yete xalov icfcusi cbepistu. Nuct eke cneteonaist yetu neki ausnoncf. Eko eke cnelafircfwa yetu clehartes. Octit xint, pronus nuct ilkis ojcen eki nacbatele. "Amen.

Advertisement