人造语言 维基
Advertisement

問候語&短語[]

問候語[]

你好!    ཡམ་བེ།   Yambe.   
早上好!    ཡན་པླ་ནེང་ངི།   Yan panengngi.   
晚上好!    ཡན་སི་སེ་ཀི།   Yan siseki.   
晚安(早点睡)!    པ་ཙི་ཨམ་མུ་བེ།   Patsi ammube.   
再見!    ཛ་ཨེ་པུ་རའུ་ཟའུ།   Dza epurauzau.   

短语[]

不好意思問一下。    ཨེམ་ས་ཨིར་མེ།   Emsa ëme.   
謝謝!    ཀོམ་ཟྱ་རའུ།   Komzharau.   
不客氣/沒關係。    ཏྐེ་ཟོ་རུ་ན།   Ke zoruna.   
不好意思。    ཨེམ་ས།   Emsa.   
非常感謝!    ཀོམ་ཟྱ་ཀི་ཇྱུ་ཉིབ་རའུ་ཟའུ།   Komzhaki junyibrauzau.    
對不起。    པྭེ་ཀི་ད་སུ་ཁའི།   Pöki dasukhai.   
請等一下!    ཨེམ་ས་ཧ་ལུ་ཁའི།   Emsa halukhai.   
請快一點兒。    ཨ་བིམ་བུ་ཟའུ།   Abimbuzau.   
明白了。    ཐུམ་བི་ཏི།   Thumbiti.   
不明白。    ཐུམ་བུ་ན།   Thumbuna.   

購物[]

購物基本會話[]

請問一下,這個多少錢?    ཨེམ་ས་ཨིར་མེ་ཨེ་ཏྐེས་ཧ་པྲ་པྶ་ཡེ།   Emsa ëme eke hapasa ye?   
請寫一下價格。    ཐ་བ་ཨེམ་ས་ཏུ་ཁྭུ་ཁའི།   Thaba emsa tukhukhai.   
請給我看看別的。    ཀོའི་ཏྐེ་ཨེམ་ས་མུན་དྱའུ་ཟའུ།   Koike emsa mundyauzau.   
還有再便宜一點兒的嗎?    ངུ་ཤི་ཕུའི་པྶམ་བན་ཏྐེ་ཟོ་རའུ་ཡེ།   Ngushi phisamban ke zorauye?   
請給我看看這個。    ཨེ་ཏྐེ་ཨེམ་ས་མུན་དྱའུ་ཟའུ།   Eke emsa mundyauzau.   
在哪里交錢?    ཧ་ར་ཐ་བའུ་ཡེ།   Hara thabau ye?   
可以使用信用卡嗎?    ཁྲེ་དིད་ཁད་ཇྱུ་ཉིབ་རའུ་ཡེ།   Khedidkhad junyibrauye?   
免稅嗎?    དྱུ་ཐི་ཕྲི་ཡེ།   Dyuthiphi ye?   
請開一張發票。    པྶ་བིང་ངི་པུ་ཟའུ།   Sabingngi puzau.   
請包裝一下。    པའུ་ཅྱང་པུ་ཟའུ།   Paucang puzau.   

時裝店購物[]

請給我看看這件衣服。    ཨི་ཁུང་གེ་ཨེམ་ས་མུན་དྱའུ་ཟའུ།   E khungge emsa mundyauzau.   
可以試穿嗎?    པར་གེ་ཨིལ་ཡེམ་ཐའུ་ཡེ།   Page iyemthauye?   
尺寸不合適。    སའུ་ཟཾས་ཡོའི་ཝ་རའུ།   Saizï yüwaraya.   
有再大一點兒的嗎?    ཨེམ་པུ་ཙི་ཨམ་བམ་བའི་ཟོ་རའུ་ཡེ།   Emputsi ambambai zorauye?   
這件正合適。    ཨེ་ཏྐེས་ཨང་གི་ཨིལ་ཟེ་ཁ་ཡ།   Eke anggi izekhaya.   
能幫我量量尺寸嗎?    སའི་ཟཾ་ཀི་མྱ་ལི་ནེ་པླེ་རེམ་ཐའུ་ཡེ།   Saizïki myaline peremthauye?   
能修改長度嗎?    ངོ་ལི་མོང་ཧི་ལེམ་ཐའུ་ཡེ།   Ngolimong hilemthauye?   
請再便宜一點。    ཨེམ་པུ་ཙི་ཕུའི་པྶམ་བམ་བེ།   Emputsi phisambambe.   

用餐[]

飯前&點餐[]

渴了。    པ་ར་ཡ།   Paraya.   
餓了。    ཧོམ་ར་ཡ།   Homraya.   
洗手間在哪里?    ཐོའི་རེདས་ཧ་ར་ཟོ་རའུ་ཡེ།   Thoired hara zorauye?   
有座位嗎?    ཐེག་ཏྐེ་ཟོ་རའུ་ཡེ།   Thegke zorauye?   
什麼時候有空位子?    ཧ་ཟོང་ཀེ་པུན་ཐེག་ཏྐེ་ཀི་ཟོ་རའུ་ཡེ།   Hazong kepun thegkeki zorauye?   
請讓我看看菜單。    མེ་ནྱུ་མུན་དྱའུ་ཟའུ།   Menyu mundyauzau.   
有中文菜單嗎?    ཏྱོང་ཀྭེག་ཤྭེད་མེ་ནྱུ་ཟོ་རའུ་ཡེ།   Tyongkwegshedmenyu zorauye?   
請介紹一下特色菜。    དེག་བེད་དི་ཤཾ་ཀི་ཐུམ་བའུ་ཟའུ།   Degbeddishïki thumbauzau.   
這是什麼菜?    ཨེའི་ཧན་དི་ཤཾ་པི་ཡེ།   Ei han dishï piye?   
我要和那個一樣的。    ཨུ་ཏྐེ་ཀབ་ཙོ་ལོམ་ཏྐེ་པུ་ཟའུ།   Ukekab tsolomke puzau.   
有甜品嗎?    དི་སེར་ཐིལ་ཟོ་རའུ་ཡེ།   Disethë zorauye?   
有啤酒嗎?    བིར་ཙྱུ་ཟོ་རའུ་ཡེ།   Bicu zorauye?   
請給我這個。    ཨེ་ཏྐེ་པུ་ཟའུ།   Eke puzau.   

用餐中[]

好吃/好喝!    མི་མོའི་ར་ཡ།   Mimoiraya.   
不好吃/不好喝!    མི་མོའི་རུ་ན།   Mimoiruna.   
我要再加一個菜。    ཛ་ཨེམ་ཨིལ་དི་ཤཾ་པུ་ཟའུ།   Dza emë dishï puzau.   
請給我換一個叉子。    ཙེབ་ཚབ་ཁ་པུ་ཟའུ།   Tsebtshabkha puzau.   
請給我一杯水。    ཨེམ་ཙེན་ཨིལ་ད་པུ་ཟའུ།   Emtsenë da puzau.   
這個和我點的不一樣。    ཨེའི་ས་པྭེ་ཅོའུ་མེན་རན་ཏྐེ་ཀབ་ཙོ་ལོ་རུ་ན།   Eisa pö coumenran kekab tsoloruna.   
我點的菜還沒好嗎?    པྭེ་ཅོའུ་མེན་རན་དི་ཤཾ་ཡི་ཀེང་རི་ཏི་ཡེ།   Pö coumenran dishï yikengritiye?   
請換個煙灰缸。    ཨྱེན་ཟིན་མིང་ངི་ཐུ་ཙའུ་ཟའུ།   Ienzinmingngi thutsauzau.   

飯後[]

結帳!    ཐ་བའུ་ཟའུ།   Thabauzau.   
可以用信用卡結帳嗎?    ཁྲེ་དིད་ཁད་ཤི་ཡོང་རེ་ཐ་བེམ་ཐའུ་ཡེ།   Khedidkhad shiyongre thabemthauye?   
請幫我打包。    ཛེ་ཟ་ཕུ་བེ།   Dzezaphube.   

旅馆酒店[]

住一天多少錢?    ཨེ་བུ་ནེང་ཨི་ནམ་ས་ཧ་པྲ་པྶ་ཡེ།   Ebu neng inamsa hapasa ye?   
單人間/雙人間    ཨེ་བུ་རི་ངེལ་/ཤང་ཉ་རི་ངེལ་   Eburingei/Shangnyaringei   
有更便宜的房間嗎?    ཕུའི་པྶམ་བན་ངེལ་ཟོ་རའུ་ཡེ།   Phisamban ngei zorauye?   
我訂一間單人房。    ཨེམ་ངེལ་ཨིལ་ཨེབུ་རི་ངེལ་མྲོ་ཅོའུ་མེན་རུ་བེ།   Emngeië eburingei mocoumenrube.   
我要開房。    ཉིན་ཆེག་རུ་བེ།   Nyinchegrube.   
幾點退房?    ཧ་ཟོང་ཛེ་ཆེག་རའུ་ཡེ།   Hazong dzechegrauye?   
請明天早上7點鐘叫醒我。    明日7時 晨謳싶나.   ming-djil-chil-ji jin-u-ship-na   
請給我89號房間的鈅匙。    89番號룸큰 鎖匙기 싶나.   pân-nuk-mâ-hyân-pan-o-rum-khûn swa-ji-ki ship-na   
請代為保管貴重物品。    솔솔기 暫存로 싶나.   sol-sol-ki zam-zûn-no ship-na   
我想寄包裹。    파설기 센뜨싶나.   pha-sâl-ki sen-dû-ship-na   
我要換錢。    兩替기 싶나.   ryang-the-ki ship-na   
我要洗衣服。    펭滰로 싶나.   pheng-gang-ro ship-na   
我想發傳真。    벡스기 센뜨로 싶나.   pek-sû-ki sen-dû-ro ship-na   
麻煩你幫我傳個話。    安問니、言傳기 싶나.   an-mun-ni、hyân-dân-ki ship-na   
有沒有我的留言?    난 메세씨유서?   nan me-se-ji-yu-sâ   
我被關在門外了。    鎖匙기 룸처 었나.   swa-ji-ki rum-châ ât-na   
門鎖不上。    門기 鎖못나.   mun-ki swa-mot-na   
門打不開。    門기 開出뭇마.   mun-ki kê-chul-mot-ma   
房間的燈壞了。    룸인 燈가 無做나.   rum-in tûng-ka mo-ca-na   
沒有熱水。    水湯뷔서.   swi-thang-pwi-sâ   
空調有故障。    애시가 無做나.   ê-shi-ka mo-ca-na   
房間裡沒有肥皂。    비누기 싶나.   pi-nu-ki ship-na   
我是425房,想現在結帳退房。    425룸타、解鈿머 檢出로 싶나.   shi-dji-go-rum-tha、kê-dân-mâ kyâm-chul-lo ship-na   
可以使用旅行支票嗎?    旅行手票사 못니야?   lo-ing-su-phyâ-sa mot-ni-ya   
可以用信用卡結帳嗎?    信用카뜨사 解鈿못니야?   shin-nyong-kha-dû-sa kê-dân-mot-ni-ya   
請幫我叫部計程車。    텍시기 요로 싶나.   thek-shi-ki yo-ro ship-na   

交通[]

搭乘航班[]

可以預訂機票嗎?    空航티킷기 預約못나?   khong-ang-thi-khit-ki ryo-yak-mot-na   
請給我一張到嚴原的商務艙機票。    嚴原에 삐스네스카삔 티킷기 싶나.   ham-hwan-en bi-sû-ne-sû-kha-bin-thi-khit-ki ship-na   
我想確認一下機位。    空航티킷큰 預約기 確認로 싶나.   khong-ang-thi-khit-khûn ryo-yak-ki khâk-djin-ro ship-na   
登機時間是幾點?    모제에러 登込어?   mo-ce-e-ro tûng-djip-â   
請給我非吸煙區的座位。    禁煙區座기 싶나.   kim-yân-kho-za-ki ship-na   
最好是靠窗口的座位。    窗辺갠 座기 싶나.   thâng-pyân-kên za-ki ship-na   

搭乘公交[]

請問售票處在哪?    티킷파가 모리처?   thi-khit-pha-ka mo-ri-châ   
請給我兩張到井口的車票。    井口에 헛아 티킷기 싶나.   cin-khu-e hâs-sa-thi-khit-ki ship-na   
單程/往返    관길/헛카   kwan-kil/hât-kha   
請問有公交線路圖嗎?    빠스路線圖기 싶나.   ba-sû-ro-sân-do-ki ship-na   
這公交到北里縣政府站停車嗎?    이빠스가 北里縣政府駅처 止住카?   i-ba-sû-ka pûk-ri-yân-cing-po-ik-châ ti-do-kha   
幾點開車?    모제 出發어?   mo-ce chul-pal-â   
這個座位有人嗎?    이座가 하나?   i-za-ka ha-na   
下一站是哪兒?    모타는 넥스트駅가?   mo-tha-nûn nek-sû-thû-ik-ka   

搭乘出租車[]

請問打車點在哪里?    安問니 텍시파가 모리처?   an-mun-ni thek-shi-pha-ka mo-ri-châ   
請把我送到嚴原國際遊客信息中心。    嚴原國際探勝案內에 카로 싶니야.   Ham-hwan-kûk-ce-tham-sûng-an-nê-e kha-ro ship-ni-ya   
請送我到這個地址。    이行在에 카로 싶니야.   i-ing-je-e kha-ro ship-ni-ya   
請在這里停車。    이리 止住도로.   i-ri ci-do-to-ro   

問路[]

請告訴我去對馬銀行總部怎麼走。    安問니 安 對馬銀行總支에 카어?   an-mun-ni an twê-ma-hin-ang-cong-ki-e kha-â   
能帶我去嗎?    導引못자?   tâ-rin-mot-ca   
離這里還遠嗎?    이리에러 힘나?   i-ri-e-râ him-na   
請問最近的外幣兌換點在哪裡?    安問니 부한 兩替가 모리처?!   an-mun-ni pu-han ryang-the-ka mo-ri-châ   
我迷路了。    나길가 尋無나.   na-kil-ka jim-mo-na   

遇到困難時[]

有會講中文的嗎?    中國語기 言못는 尋某가?   tyong-kûk-go-ki hyân-mot-nûn jim-mu-ka   
請問你會說英語麼?    英語기 言못니야?   ing-go-ki hyân-mot-ni-ya   
請再說一遍。    헜다로 싶나.   hât-ta-ro ship-na   
請說的慢一點。    만서다로 싶나.   man-sâ-ta-ro ship-na   
我的錢包丟了。    난 워렛가 尋無나.   nan wâ-let-ka jim-mo-na   
請叫救護車。    應急車기 電話도!   ûng-kip-cha-ki dân-wê-to   
救命呀!    캅스나!   khap-sû-na   
報警電話是多少?    모타는 警察電話가?   mo-tha-nûn king-châl-dân-wê-ka   
Advertisement